اساسنامه

مقدمه :

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني – قدس سره- درتاريخ 23/3/59 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي ، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/59 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي ، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس كرد . پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اساسنامه اين نهاد در تاريخ 11/9/65 مورد تجديدنظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تاكيد بر انجام فعاليتهاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد.
بار ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها در تاريخ 22/8/69 مصوبه اي را به تصويب رساند كه در آن جهاددانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي ، خدماتي كشور معرفي گرديد . در اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي فرهنگي همچنان بعهده اين نهاد مي باشد . بر مبناي اين مصوبه اساسنامه جديد جهاددانشگاهي به شرح ذيل به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

ماده اول : تعريف

جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري ، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيات امناي جهاددانشگاهي مي‌سد.

ماده دوم : اهداف

 • گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي
 • توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه ، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان
 • گسترش طرحهاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش

 

ماده سوم :

وظايف كلي جهاد عبارت است از :

 1. تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور
 2. ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف ، ترجمه و انتشار كتب ، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي ، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي
 3. انجام دادن تحقيقات توسعه اي و كاربردي
 4. پي گيري طرحهاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي
 5. ارائه خدمات علمي – فني در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه
 6. حمايت ، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه
 7. اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علمي – كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور
 8. ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده براساس قوانين و مقررات آموزش عالي
 9. مشاركت در ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي

تبصره : خدمات علمي فني شامل : انجام دادن آزمايش هاي كيفي، بررسي پيشنهاد استانداردها ، جمع آوري و پردازش داده هاي علمي ، انتشار مدارك و داده هاي علمي ، ترويج فنون و انجام دادن مشاوره علمي و ارائه كمكهاي فني و انجام دادن خدمات بهداشتي و درماني و تشخيص پزشكي مي شود.

 

ماده چهارم : اركان جهاددانشگاهي

 1. هيأت امناء
 2. شوراي علمي
 3. رئيس جهاددانشگاهي

 

ماده پنجم :

هيأت امناء به عنوان عالي ترين مرجع سياستگذاري جهاد متشكل از اين افراد است :

 1. رئيس جهاددانشگاهي (رئيس هيأت امناء)
 2.  وزير علوم ، تحقيقات و فناوري يا نماينده ايشان
 3. وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده ايشان
 4. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يا نماينده ايشان
 5.  دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 6. رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا يكي از اعضاء شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها به انتصاب آن شورا
 7.  سه نفر از شخصيتهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي يا اعضاي هيأت علمي در جهاددانشگاهي به پيشنهاد رئيس جهاددانشگاهي و براساس ماده 2 اصلاحي قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها

تبصره : احكام اعضاي هيات امناء از سوي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت چهار سال صادر خواهد شد.

ماده ششم :

وظايف هيأت امناء عبارت است از :

 1. سياست گذاري و تعيين خط مشي كلي و تصويب برنامه هاي توسعه جهاددانشگاهي
 2.  تصويب تشكيلات و نمودار سازماني جهاددانشگاهي
 3.  تصويب ضوابط مالي ، معاملاتي ، اداري و استخدامي
 4.  تصويب بودجه ، حسابها و ترازنامه سالانه جهاددانشگاهي و نيز تصميم گيري درباره درآمدها و قبول كمك و هدايا
 5.  تصويب اساسنامه مراكز تحقيقاتي ، شركتها و مؤسسات وابسته به جهاددانشگاهي در چارچوب قوانين و مقررات جاري
 6. تصويب اصول كلي همكاري علمي و اقتصادي با ساير مؤسسات
 7.  تأييد رؤساي مراكز تحقيقاتي علمي، فرهنگي و مؤسسات وابسته كه از سوي رئيس جهاد پيشنهاد مي‌شوند.
 8.  تصويب آيين نامه داخلي هيأت امناء و آيين نامه داخلي شوراي علمي
 9. نظارت و ارزيابي نسبت به حسن اجراي مصوبات هيات امناء و فعاليتهاي جهاد
 10.  پيشنهاد تغيير در اساسنامه جهاددانشگاهي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

ماده هفتم :

جهاددانشگاهي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي كند و رئيس آن به عنوان بالاترين مقام اجرايي اين نهاد بدين صورت تعيين مي شود :

 •  براي اولين بار، يك نفراز ميان افراد پيشنهادي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از طرف شوراي عالي انتخاب و با حكم رياست شوراي عالي منصوب مي شود .
 •  مدت رياست جهاددانشگاهي هر بار سه سال مي باشد .
 •  انتخاب رئيس جهاددانشگاهي براي دوره هاي بعد بنا به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد.

ماده هشتم :

وظايف و اختيارات رئيس جهاد:

 1.  اداره كليه امور جهاد در چارچوب اساسنامه و مقررات
 2.  پيشنهاد روساي مراكز تحقيقاتي علمي و فرهنگي و مؤسسات وابسته جهاد به هيأت امناء
 3.  نمايندگي رسمي جهاد در مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير
 4.  تصويب آيين نامه ها و مقررات اجرايي براساس ضوابط مصوب شوراي علمي و هيأت امناء
 5.  تنظيم بودجه و تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارائه به شوراي علمي و هيأت امناء
 6.  اجراي مصوبات هيأت امناء
 7.  تهيه و تنظيم آيين نامه ها و ضوابطي كه بايد به تصويب شوراي علمي و هيأت امناء برسد.

 

ماده نهم :

به منظور تعيين خط مشي و نظارت بر فعاليتهاي علمي و پژوهشي و فرهنگي ، شوراي علمي جهاددانشگاهي تشكيل مي گردد. اعضاي شوراي علمي عبارتند از :

 1.  رئيس ، معاون آموزشي ، معاون پژوهشي و معاون فرهنگي جهاددانشگاهي
 2. سه نفر از اعضاي هيأت علمي و پژوهشي ارشد جهاددانشگاهي بنا به پيشنهاد گروههاي علمي و مطابق مقررات و تعاريف مصوب آموزش عالي كشور
 3.  دو نفر از صاحب نظران فرهنگي جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس
 4.  دو نفر از مسئولان مراكز پژوهشي و فرهنگي وابسته به جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس

تبصره : نحوه پيشنهاد دعوت عضويت افراد موضوع بند «2» و نيز چگونگي تشكيل جلسات شوراي علمي مطابق آيين نامه اي است كه از طرف رئيس براي تصويب هيأت امناء پيشنهاد مي شود.

ماده دهم :

وظايف شوراي علمي بدين شرح است :

 1.  تعيين سياستهاي تفصيلي و اولويتهاي پژوهشي ، آموزشي ، فرهنگي و انتشاراتي بنا به پيشنهاد مسئولان مراكز
 2.  نظارت بر نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي علمي – كاربردي
 3.  نظارت بر نحوه تأمين هزينه هاي تحصيلي (بورس ها) و فرصتهاي مطالعاتي
 4.  تصويب آيين نامه هاي چاپ و نشر كتب، مجلات و مقالات علمي و فرهنگي
 5.  تصويب مقررات عقد قرارداد ، اجراء و بكارگيري نتايج طرحهاي تحقيقاتي خدماتي
 6.  اظهارنظر در مورد گزارش عملكرد سالانه جهاددانشگاهي كه به وسيله معاونان تهيه و از طريق شوراي هماهنگي به شوراي علمي ارائه مي شود .
 7.  بررسي و اظهارنظر درباره مقررات استخدام و ارزشيابي اعضاي هيأت علمي وارائه پيشنهاد به هيأت امناء
 8.  تصويب ضوابط نحوه فعاليتهاي مراكز فرهنگي جهاددانشگاهي و نظارت بر اجراي آن فعاليتها

 

ماده يازدهم :

شوراي هماهنگي به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و مديريتي و نظارت بر عملكرد واحدهاي جهاددانشگاهي ،زيرنظر رئيس تشكيل مي گردد.
اعضاي شوراي هماهنگي عبارتند از:

 1.  معاونان جهاددانشگاهي
 2.  مسئولان مراكز علمي و پژوهشي و فرهنگي

تبصره : نحوه تشكيل و تصميم گيري درباره وظايف شوراي هماهنگي تابع آيين نامه داخلي مصوب همين شوراست .

 

ماده دوازدهم :

وظايف شوراي هماهنگي بدين شرح است :

 1.  فراهم كردن زمينه هاي اجرايي مصوبات هيأت امناء و شوراي علمي و همچنين آيين نامه ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي رئيس جهاددانشگاهي
 2. بررسي آيين نامه ها و ضوابط اجرايي جهاددانشگاهي و تهيه پيشنهادهاي اصلاحي ، طرحها و برنامه هايي كه بايد در دستور كار هيأت امناء و شوراي علمي قرار گيرد.
 3. پيشنهاد اصلاحات اداري و تشكيلاتي به هيأت امناء از طريق رئيس جهاددانشگاهي
 4.  ايجاد هماهنگي بين مراكز مختلف علمي ، پژوهشي و فرهنگي
 5. بررسي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آيين نامه ها و بخشنامه ها و نظارت بر عملكرد مراكز علمي ، پژوهشي و فرهنگي
 6. بررسي و اظهارنظر درمورد بودجه سالانه جهاددانشگاهي

 

ماده سيزدهم :

منابع اعتبارات جهاددانشگاهي عبارتند از :

 1.  اعتباراتي كه همه ساله در رديفي مجزا در بودجه دولت منظور و تصويب مي شود .
 2. كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه پس از تصويب آنها
 3.  وجوهي كه جهاددانشگاهي بابت ارائه خدمات ، اجراي طرحها براي سازمانها و اشخاص حقوقي و حقيقي ، فروش توليدات و مؤسسات وابسته و تجاري كردن تحقيقات تحصيل مي كند .
 4. ساير كمكها و هداياي نقدي و غيرنقدي
 5.  استفاده از تسهيلات بانكها

 

ماده چهاردهم :

اين اساسنامه با يك مقدمه و چهارده ماده و چهار تبصره در تاريخ 14/8/70 به تصويب نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و جايگزين اساسنامه قبلي جهاددانشگاهي (مصوبه شماره 3216/دش مورخ 29/7/65 شوراي عالي ) واصلاحات آن مي گردد.

قانون الحاق جهاددانشگاهي به فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي

ماده واحده :

جهاددانشگاهي به فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي ، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 اضافه مي شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست وششم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/10/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

نحوه مصرف اعتبارات تخصيصي از بودجه دولت براي امور آموزشي و پژوهشي

رئيس جهاددانشگاهي درخصوص مصرف اعتبارات مندرج در قانون بودجه ، مطابق بند 3 ماده 6 اساسنامه جهاددانشگاهي از شوراي عالي استفسار كرد و شوراي عالي تصويب كرد كه جهاددانشگاهي موسسه تحقيقاتي است و مي تواند كمافي السابق اعتبارات تخصيص يافته از بودجه دولت براي امور آموزشي و پژوهشي را طبق قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دريافت و هزينه كند.

تغيير عنوانهاي سازماني در آيين نامه ها و مقررات مصوب قبلي براساس آخرين اساسنامه

به معاونت پشتيباني و امور مجلس جهاددانشگاهي اجازه داده مي شودكه با توجه به تغييرات ساختاري در آخرين اساسنامه جهاددانشگاهي ، كليه عنوانهاي جديد (از جمله عنوان رئيس جهاددانشگاهي بجاي عنوان رئيس شوراي مركزي و جانشين شوراي مركزي در آن دسته از وظايف كه به رئيس منتقل شده است و … ) را جايگزين عنوانهاي قبلي در كليه آيين نامه ها و مقررات مصوب شوراي مركزي و كميسيونهاي ذيربط نمايد . ضمناً در صورت ضرورت ايجاد تغييرات جزيي در اصل آيين نامه ها و مقررات بايد تغييرات به تصويب كميسيون اداري و مالي هيأت امناء رسانده شود.