اعضاء هیات رئیسه جهاد دانشگاهی واحد کرمان

آقای دکتر مهدی بازمانده رییس جهاد دانشگاهی

آقای دکتر محمد رنجبر معاون پژوهش و فناوری

اقای امید محمدی سرپرست معاونت پشتیبانی

خانم مهندس مهناز فرخی پور سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی

خانم نجمه موسی پور  سرپرست معاونت فرهنگی

اقای حسن گنجعلی خانی مدیر اداره حراست

اقای دکتر حسن سیف الهی رییس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شعبه کرمان

آقای دکتر حسین پورموسی مدیر کلینک دندانپزشکی 

آقای دکتر محمدرضا لشکری مدیر نظارت و ارزیابی

خانم زهره قادر مدیر روابط عمومی