سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی

آدرس ایمیل:

kerman.acecr.ac@gmail.com

sec.kr@acecr.ac.ir

تلفن تماس: ۴۴-۳۳۲۵۷۳۴۲-۰۳۴