شرح وظایف:

 

در پی اصلاح ساختارهای سازمانی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در سال 1396وظایف این معاونت به شرح زیر عبارت است از:

 1. برنامه ریزی راهبردی و تدوین سیاستهای کاری در حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
 2. راهبری و مدیریت امور پژوهش و فناوری در شبکه جهاد دانشگاهی
 3. کنترل و نظارت در امر تحقق اهداف و راهبردهای حوزه پژوهش و فناوری بر اساس چشم انداز، اهداف و راهبردهای جهاد دانشگاهی
 4. همکاری و مشارکت در تبیین چشم انداز و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموعه جهاد دانشگاهی
 5. پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی حوزه های  تحت امر در راستای اهداف و استراتژی‌های کلان مجموعه جهاد
 6. مدیریت برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز حوزه معاونت پژوهش و فناوری و پیگیری تصویب آن
 7. مدیریت تامین و تخصیص بهینه منابع مورد نیاز طرح ها و برنامه های حوزه پژوهش و فناوری
 8. برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت توسعه و تقویت پتانسیل ها و مزیتهای رقابتی جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری
 9. همکاری و مشارکت و توسعه ارتباطات و تعاملات کاری با مراجع علمی و تخصصی داخلی و خارجی در حوزه پژوهش و فناوری
 10. برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه اقتصادی و سیاستهای درآمد زایی در حوزه معاونت پژوهش و فناوری
 11. مدیریت مخاطبین طرح ها و پروژه ها و توسعه و تعمیق بازار های هدف داخلی و خارجی در چارچوب سیاستهای درآمدزایی و خود کفایی جهاد دانشگاهی
 12. همکاری و مشارکت با دیگر سازمانها و نهادهای مسئول در سیاست‌گذاری‌های تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری در سطح استان
 13. مدیریت رویدادهای پژوهش و فناوری در چارچوب سیاستهای کاری حوزه معاونت
 14. مدیریت و راهبری امور چاپ و انتشار یافته های حوزه پژوهش و فناوری
 15. برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص توسعه ارتباطات و تعاملات کاری فی ما بین حوزه های پژوهش و فناوری و سایر حوزه ها
 16. مدیریت طراحی و پیاده سازی نظام های برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل عملکرد در حوزه معاونت
 17. مدیریت، نظارت و همکاری در طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی و تخصصی حوزه معاونت
 18. فراهم آوردن زمینه مناسب جهت اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای آیین نامه ها، ضوابط و مقررات مصوب ابلاغی
 19. برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص توسعه نوآوری و خلاقیت در جهاد دانشگاهی
 20. کنترل و نظارت بر ایجاد توازن و هماهنگی در رابطه با فعالیت‌های گروه‌های پژوهشی و حوزه های تابعه
 21. برنامه ریزی ایجاد و تقویت قطب‌های پژوهشی در حوزه ها مستعد و ارتقای سطح فعالیت در سایر حوزه ها
 22. برنامه ریزی ایجاد ساز و کارهای مناسب برای توسعه فناوری، تجاری سازی و بهره‌برداری از نتایج تحقیقات
 23. برنامه ریزی و هماهنگی ایجاد زیرساختارهای مناسب توسعه فناوری و تولید نیمه صنعتی در مجموعه جهاد دانشگاهی
 24. مدیریت ثبت اختراعات، ابتکارات و نوآوری در مجموعه جهاد دانشگاهی
 25. برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت  پژوهشی و فناوری واحد و ایجاد هماهنگی
 26. سیاستگذاری و هدایت فعالیت پژوهشی و خدمات تخصصی
 27. فراهم آوردن زمینه‌های تشویق و ترغیب محققین جهاد دانشگاهی در جهت امور پژوهش و فناوری با تدوین آئین نامه‌ها و ایجاد تسهیلات مادی و معنوی مناسب
 28. تعیین و تصویب ترکیب اعضاء و اختیارات دفاتر تخصصی معاونت
 29. برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‌های پژوهشی مشتری مدار (متناسب با نیاز مخاطبین)
 30. شناسایی و جذب امکانات مادی و معنوی قابل دستیابی در راستای تحقق اهداف حوزه معاونت
 31. ارتباط مستمر با مؤسسات، واحدها و شرکت‌های تحت پوشش جهاد دانشگاهی جهت رفع نیازهای تخصصی آنها
 32. ایجاد ساز و کارهای  مناسب جهت شناساندن تواناییهای تخصصی و خدمات پژوهشی و فناوری جهاد‌دانشگاهی به سازمانهای دیگر
 33. مدیریت امور دبیرخانه ای کمیته ها و شوراهای تخصصی مرتبط با امور پژوهش و فناوری در حوزه معاونت
 34. مدیریت، برنامه‌ریزی و نیاز سنجی طرح‌های پژوهشی و فناوری متناسب با برنامه‌های آتی جهاد
 35. کارفرمایی و مدیریت طرح‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری توسط محققین و پژوهشگران جهاد دانشگاهی
 36. ایجاد هماهنگی بین  گروه‌های پژوهشی جهت آگاهی از نحوه عملکرد گروه‌ها، نیازهای پژوهشی وسایر موارد مربوطه
 37. نظارت و پیگیری تأمین و تدارک تجهیزات وامکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اطلاعاتی لازم جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و امور فناوری در مجموعه جهاددانشگاهی
 38. برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء ‌توانمندی‌های علمی و دانش و مهارت پژوهشگران و محققین جهاد دانشگاهی
 39. همکاری و هماهنگی با سایر معاونت های جهاد دانشگاهی در چارچوب وظایف محوله
 40. شناسائی و تشخیص خلأهای قانونی جهاد دانشگاهی اعم از موضوعات داخل و خارج جهاد دانشگاهی و تصمیم‌سازی جهت مسئولین مربوطه
 41. ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظور ارتقاء بهره‌وری و افزایش اثربخشی در شبکه جهاد دانشگاهی به مسئولین مربوطه
 42. پیگیری حضور جهاد دانشگاهی در شوراها و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی استان و ارائه پیشنهاد به مسئولین مربوطه
 43. نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات، دفاتر و مراکز تابعه
 44. انجام سایر امور محوله از سوی ریاست جهاد دانشگاهی