درباره معاونت پشتیبانی

 

 

معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی استان کرمان مسئولیت حمایت و پشتیبانی از دیگرحوزه های مختلف جهاددانشگاهی را با رویکرد مالی واداری بر عهده دارد.

این معاونت شامل 3 زیر مجموعه اداره امور اداری و عمومی، اداره امور مالی و دفتر طرح و برنامه می باشد که وظایف هر یک از مجموعه های مزبور به شرح ذیل می باشد:

اداره امور عمومی

 • کارگزینی
 • رفاه
 • اموربیمه
 • دبیرخانه
 • خدمات عمومی
 • عمران
 • انبار
 • حقوقی

 

اداره امور مالی

 • حسابداری و ذیحسابی
 • بودجه دولتی
 • اموال
 • حقوق ودستمزد
 • کارپردازی
 • حسابرسی