چشم ‏انداز 10ساله جهاددانشگاهي استان کرمان

با اتكاء به عنايات بي‏كران خداوند منان جهاددانشگاهي استان کرمان با شكوفايي استعدادها و ظرفيتهاي خويش، در سال 1405 در عرصه‏هاي پژوهش، آموزش و فرهنگ در سطح استان و در ميان جهادهاي دانشگاهي واحدي الگو خواهد بود

برای تحقق این هدف، مجموعة جهاددانشگاهی استان کرمان تلاش کرده است تصویر روشنی از وضعیت آتی خود، طی ده سال آینده ترسیم نماید که شاخصه‌های اصلی آن به قرار زیر است :

 

برخورداری از گروههاي پژوهشي كارآمد به‏منظور تشكيل پژوهشكده‏ها و پژوهشگاه

با حفظ گروههای کارآمد و راه‌اندازی گروههای جدید.

پیشگامی در ارائة خدمات تخصصي و فوق‏تخصصي

با جذب نيروي انساني متناسب، تهیة تجهیزات مورد نیاز، راه‌اندازی بخشهای مکمل و فوق‌تخصصی در مراکز خدمات تخصصی.

با تفکیک و تعیین تکلیف فعالیتهای سه‌گانة مرکز فنی ـ مهندسی.

انجام پژوهشهاي مرتبط با فعاليت مراكز خدمات تخصصي

با تشکیل شوراهای پژوهشی و تأمین امکانات لازم برای انجام پژوهشهای مرتبط با فعالیتهای مراکز تشخیص طبی و آسیب‌شناسی و دندانپزشکی.

با اولویت بخشی به پژوهش در مرکز فنی ـ مهندسی و فراهم‌نمودن امکان پیگیری نتایج فعالیتهای تحقیقاتی تا مرحلة رسیدن به دانش فنی و تولید آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی.

برخورداری از مجتمع تخصصی و فوق‌تخصصی تحقیقاتی پزشکی برتر در منطقه

با بررسی کارشناسی و تهیه و ارائة طرح توجیهی مناسب.

پذيرش دانشجوي تحصیلات تکمیلی با تکیه بر توانمندیهای پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی

با الزام رسیدن پژوهشکده‌ها به مراکز تحقیقاتی معتبر در زمینه‌های موجود، با انتخاب گرایشهای جدید و میان‌رشته‌ای.

برتری در پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي در ميان مؤسسات و مراكز آموزش عالي

تقویت و توسعة آموزشهای عالی به‌منظور ایجاد دانشگاه

با تعریف و اخذ مجوز رشته‌های جدید و میان‌رشته‌ای با اولویت هم‌راستایی با رشته‌های موجود.

ایجاد قطب آموزش با رویکرد منطقه‌ای

برخورداری از فناوريهاي نوين در ارائة آموزشهاي تخصصي کوتاه‌مدت، علمی ـ کاربردی و آموزش عالی

طراحي و ارائة مطلوب آموزشهاي تخصصي منطبق با نيازهاي جديد جامعه و سازمانها

با توجه به جنبة کاربردی و کارآفرینی همة دوره‌های کوتاه‌مدت.

با توجه ویژه به ارائة خدمات آموزشی، اطلاع‌رسانی و مشاوره‌ای در حوزه‌های اشتغال و کارآفرینی.

پیشگامی در برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی بین‌المللی

با همکاری مراکز بین‌المللی و تأکید بر رشته‌های موجود آموزشی و سایر زمینه‌های فعالیتی جهاددانشگاهی

پيشگامی در جلب مشاركت، سازماندهي و جذب دانشجويان و دانش ‏آموختگان نخبه

با توسعة فعالیتهای دانشجویی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.

به‌منظور بهبود وضعیت نیروی انسانی در جهاد.

تأثیرگذاری در برقراري ارتباط دانشجويان و انديشمندان در نقد و بازخواني انديشه‏ها

با اولويت به شخصيتها، افكار و آثار بومي به‏منظور ارتقاء معرفت و آگاهي دانشجويان.

پيشروبودن در انتشار آثار علمي و فرهنگي، ارائة خدمات هنري و توليد اطلاعات فرهنگي ـ اجتماعي

با توجه به مزيتهاي نسبي در واحدهاي انتشارات و افكارسنجي و تأكيد بر ظرفيتهاي بومي.

برتری در اطلاع‏رساني و توليد خبر در منطقه

با تأكيد بر استان کرمان  و منطقه جنوب  شرق کشور.

رعايت اصل توازن در توسعة فعاليتها

با توجه به حفظ تناسب فعاليتهاي پژوهشي، آموزشي و فرهنگي تا پايان برنامة چشم‏انداز 10ساله.

تقويت سلامت، شادابي و نشاط سازماني و ترويج روحية همدلي، سخت‏كوشي، قناعت، اعتماد و تلاش جمعي

با ایجاد پیوند میان منافع اعضا و سازمان، الگوشدن مدیران ارشد در رعایت این صفات، توجه خاص به خانوادة جهادگران.

توسعة هدفمند ارتباطات با نهادها و سازمانهاي علمي ـ فرهنگي و حضور مؤثر در مجامع تصميم‏ساز و تصميم‏گير ملي و استاني

بهره‏مندي از تجارب نيروهاي ارزشمند و صاحب‏نظر آشنا با جهاد

استفاده از نيروهاي جهادي بلندنظر، خلاق و با درك درست از شرايط زمان در جايگاههاي مديريتي

ايجاد شرايط ارتقاء مستمر دانش و مهارتهاي تخصصي براي تمامي جهادگران

توجه ويژه به ارتقاء سطح علمي و تحصيلي اعضا به‏منظور برخورداري از هرم انساني مناسب و كارآمد

فراهم‏نمودن امكان به‌كارگيري و جذب دانشجويان و دانش‏آموختگان نخبه در جهاددانشگاهي

توجه به تأمين نيازهاي معيشتي و رفاهي جهادگران، اصلاح نظام پرداخت و سهيم‏شدن آنان در درآمدها به‏منظور ايجاد انگيزه و ارتقاء مستمر كمي و كيفي فعاليتها

با رعايت اصل عدالت و مبنا قراردادن قانون و گسترش حركتهاي روحيه‏بخش.

ارتقاء جايگاه روابط عمومي و تقويت ارتباطات درون و برون‏سازماني به‏منظور انعكاس شايستة فعاليتها

با گسترش فعالیتها در چهار زمینة ارتباطات، تبلیغات، اطلاع‌رسانی و روحیه‌بخشی و رفاه.

كوچك‏سازي ستاد و تمركززدايي از آن به‏منظور افزايش پويايي و كارايي و اثربخشي فعاليتها

با ايجاد اتوماسيون اداري و اصلاح روشها و سيستمها و پرهيز از افزايش بي‏روية هزينه ‏ها.

تعيين استاندارد فعاليتها در جهاد به‏منظور فراهم‏نمودن امكان رقابت با مراكز مشابه خصوصي و دولتي

با طراحي استانداردهاي متناسب براي هر فعاليت و تعيين شاخصهايي مناسب جهاد و توجه به رعايت استانداردها در زمينة كيفيت نيروها، تجهيزات تخصصي و مديريت شايسته.